Aprašymas

Šios granuliuotos kompleksinės trąšos su magniu ir siera skirtos spygliuočiams ir dekoratyviniams augalams tręšti. Augalai apsaugomi nuo spyglių geltimo, tampa atsparesni žiemojimui.

Pakuotė 5 kg.

TRĘŠIMO NORMA:

Sodinimas pavasarį            1kg/33m2 (30 g/m2 prieš sodinimą)
Sodinimas rudenį               1kg/25m2 (40 g/m2 prieš sodinimą)

Augantiems augalams
Mažiems medeliams           1kg/40m2 (20-30 g/m2)
Dideliems medeliams         1kg/20m2 (40-60 g/m2)

TRĘŠIMAS. Trąšos tolygiai paberiamos augalo vainiko plote, nes šioje vietoje yra šaknys,  įterpiamos į dirvą ir gausiai palaistomos.

ATSARGUMO FRAZĖS. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P260 Neįkvėpti dulkių. P305+P351+P338 PATEKUS I AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P401 Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. P301+P312 PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

PAVOJUS SVEIKATAI: Įkvėpus dulkių gali būti dirginami kvėpavimo takai, pasunkėti kvėpavimas, galimas kosulys, galvos skausmas. Patekus į akis, gali jas dirginti, mechaniškai jas pažeisti. Sąlytis su oda gali ją dirginti, sukelti jos paraudimą, skausmą. Prarijus gali pakenkti virškinamajam traktui, sukelti šleikštulį, vėmimą, viduriavimą, apsinuodijimą, galimi širdies darbo sutrikimai.