Aprašymas

Dėl specialios trąšų granuliacijos ir cheminio reguliatoriaus maisto medžiagas, esančias trąšose, augalai įsisavina palaipsniui per 5 – 6 mėnesius. Tai garantuoja optimalų augalų aprūpinimą maisto medžiagomis kiekvienoje augimo fazėje.
NAUDOJIMAS IR NORMOS: rekomenduojama trąšų norma prieš sėją ar sodinimą išmaišoma durpių substrate į kurį augalai vėliau bus sodinami ar sėjami arba rąšos išbarstomos ant dirvos ar substrato paviršiaus ir užpilama plonu substrato sluoksniu. Rekomenduojamos normos: daigams – 1-2g/l dirvožemio, kambarinėms gėlėms vazonuose – 1,5-2,5g/l dirvožemio, balkoninėms gėlėms – 2-3g/l dirvožemio, lauko gėlėms: vienmetėms – 2-3g/l dirvožemio; daugiametėms – 3-4g/l dirvožemio, dekoratyviniams augalams: jauniems 1-2 metų augalams 2-3g/l dirvožemio, dekoratyviniams augalams vazonuose – 1,5-2,5g/l dirvožemio, sodinukams –  2-3g/l dirvožemio.
Matavimo šaukštelis nubrauktu viršumi ~ 3g.
SUDĖTIS: azotas bendras (N) – 15%, nitratinis (N-NO3) – 1,2%, amoniakinis (N-NH4) – 2,9%, karbamidinis (N-NH2) – 10,9%, fosforo pentoksidas (P2O5) – 8% tirpus neutraliame amonio citrate ir vandenyje (6% – tirpus vandenyje), kalio oksidas (K2O) tirpus vandenyje – 16%, magnio oksidas (MgO) – 5%, sieros trioksidas (SO3) tirpus vandenyje – 27,2%. Be chloro.
PAVOJINGUMAS: nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
ATSARGUMAS: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Laikyti vėsioje vietoje. Saugoti nuo saulės šviesos. Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Prarijus: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Įkvėpus: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.